> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 czerwca 2024 r.


Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.),

Wójt Gminy Komańcza
zawiadamia strony postępowania

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr ewid. 27/6 w obrebie ewidencyjnym Szczawne oraz działce nr 5/17 obręb Rzepedź, gmina Komańcza”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędu Gminy Komańcza przez okres 14 dni, tj. od 12.06.2024 r. do 25.06.2024 r. w godzinach od 07.30 do 14.30 od poniedziałku do środy, od 07.30 do 15.30 w czwartki, oraz od 07.30 do 13.30 w piątki, pok. Nr 1.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Komancza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Data wytworzenia: 2024-04-11
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2024-06-13 08:08:42
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Edyta Opar
Wyświetleń: 93