Uchwały Rady Gminy

Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska (Inspektor)

Uchwała nr LI/419/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Krystyna Galik-Harhaj (Dyrektor GOK w Komańczy)

Uchwała nr LI/418/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy 
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Kamila Sobolak (Inspektor)

Uchwała nr LI/417/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe...
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/416/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/415/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/414/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na rok 2023
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/413/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-12-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr LI/412/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 z przeznaczeniem na kontynuację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania” Zaadoptowanie dworca PKP w Komańczy na......
Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)

Uchwała nr L/411/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Utworzony: 2022-11-28 | Autor: Tomasz Rachwał | Wytworzył: Maria Błażowska (Inspektor)

Uchwała nr L/410/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2023”.