> Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu


Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2O21r. poz. 2233 z późn. zm.)

Informuję

  1. W dniu 02.12.2022r. na wniosek z dnia O5.1O.2O22r. Gminy Komańcza została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej Cz-1 na działce nr ewid. 9/11 obręb Czystogarb gm. Komańcza oraz na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ww. studni celem zaopatrzenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkańców wsi Czystogarb i Wisłok Wielki.
  2. Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu.
  3. Dokumenty są wyłożone do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 1 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. Strony postępowania w terminie wywieszenia obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:                                                                                                                                                                                                                                              Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
    Zarząd Zlewni w Przemyślu
    ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
    37-700 Przemyśl
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

Data wytworzenia: 2022-12-02
Sporządzone przez: Małgorzata Ossowska
Data udostępnienia: 2022-12-07 14:41:14
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 256