> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

zawiadamia

że w dniu 19 stycznia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 395 opublikowano zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021.

Z treścią oraz uzasadnieniem ww. zarządzenia zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/dorzecze-gornego-sanu-plh180021


Data wytworzenia: 2023-02-08
Sporządzone przez: Wojciech Wdowik
Data udostępnienia: 2023-02-10 09:22:28
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 176