> Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu


Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022r. poz. 2000), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.)

Informuję

 1. W dniu 24.11.2022r. na wniosek z dnia 28.09.2022r. Gminy Komańcza została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej S-l na działce nr ewid. 503/4 obręb Komańcza gm. Komańcza oraz na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ww. studni celem zaopatrzenia potrzeb socjalno-bytowych osób budynku wielofunkcyjnym i dwóch budynkach handlowych w Komańczy.
 2. Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu.
 3. Dokumenty są wyłożone do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 1 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. Strony postępowania w terminie wywieszenia obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  Zarząd Zlewni w Przemyślu

  ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6

  37-700 Przemyśl

 4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

Data wytworzenia: 2022-11-24
Sporządzone przez: Małgorzata Ossowska
Data udostępnienia: 2022-12-05 09:54:45
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 254