> Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu


Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.)

Informuję

  1. W dniu 16.09.2022r. na wniosek z dnia 10.06.2022r. Gminy Komańcza została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wodnego, tj. studni S-2 wyposażonej w pompę głębinową z uzbrojeniem do poboru wody oraz usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia wody stanowiącego studnię S-2 zlokalizowaną na działce nr ewid. 138/6 obręb Komańcza gm. Komańcza dla zaopatrzenia w wodę do celów socjalnych pracowników w budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Apteki w Komańczy.
  2. Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu.
  3. Dokumenty są wyłożone do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 1 w godzinach pracy od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. Strony postępowania w terminie wywieszenia obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 37-700 Przemyśl
  4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

Data wytworzenia: 2022-09-16
Sporządzone przez: Małgorzata Pilch (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu)
Data udostępnienia: 2022-10-05 14:55:32
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 135