> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 34, poz. 186 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA,

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001.

Plany Zadań Ochronnych są instrumentem planistycznym obowiązkowo sporządzanym dla obszarów Natura 2000 (art. 28 ustawy o ochronie przyrody). Ustanawiane są zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i obowiązują przez 10 lat. Ustalenia planów winny być transponowane do obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.

Metodyka sporządzania planów zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób głęboko uspołeczniony, pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się organizację serii spotkań z udziałem wszystkich zainteresowanych ochroną obszarów osób, jak również możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia planów zadań ochronnych.

Informuje jednocześnie, iż ogólne założenia projektu, końcowe projekty planów zadań ochronnych oraz wszelkie informacje na temat prac, a także miejsc i terminów składania uwag i wniosków, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie http://rzeszow.rdos.qov.pl/pois-02- 04-00-00-0193.

Szczegółowych informacji udziela również Pan Krzysztof Cholewa - Asystent Planisty Regionalnego, pod numerem telefonu (17) 785 00 44, e-mail:

krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.qov.pl oraz Pan Adam Smoleń - Pracownik zaangażowany w przygotowanie projektu PZO, pod numerem telefonu (17) 785 00 44, e- mail: adam.smoleń.rzeszow@rdos.qov.pl.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

  1. Urzędy Gminy wg rozdzielnika;
  2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP

Data wytworzenia: 2021-11-02
Sporządzone przez: Antoni Pomykała (p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie)
Data udostępnienia: 2021-11-24 07:51:29
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 333