> Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie


W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działając na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 916), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Rzeszowie

Z A W I A D A M I A,

o przystąpieniu do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 położonego w województwie podkarpackim: powiecie jasielskim, gminy: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski; powiecie krośnieńskim, gminy: Jaśliska, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Bukowsko, Komańcza, Zarszyn
i województwie małopolskim: powiat nowosądecki, gminy: Grybów, Kamionka Wielka, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa; powiat gorlicki, gminy: Gorlice, Lipinki, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 położonego w województwie podkarpackim: powiecie jasielskim, gminy: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski; powiacie krośnieńskim, gminy: Dukla i województwie małopolskim: powiat gorlicki, gminy: Sękowa, Lipinki.

Wykonawcą ww. projektu planu zadań ochronnych jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu, ul. Wysockiego 46a, 37-700 Przemyśl. Koordynatorem prac jest Pan Leszek Reizer, tel.: 608 305 281, e-mail: leszek.reizer@przemysl.buligl.pl.

Plan Zadań Ochronnych jest narzędziem służącym skutecznej ochronie obszarów Natura 2000. Sporządzenie tego dokumentu ma na celu identyfikację zagrożeń, określenie celów i działań ochronnych, które pozwolą na utrzymanie i przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczone zostały te obszary, a także określenie kierunków i metod zagospodarowania terenu oraz prowadzenia gospodarki, w szczególności rolnej, leśnej i rybackiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Metodyka sporządzania planu zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 24 marca 2023 r.

Informacje o założeniach opracowywanego dokumentu, postępie prac, terminach planowanych spotkań oraz materiałach zgromadzonych w postępowaniu i możliwości zapoznania się z nimi uzyskać można:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pod numerem telefonu: (17) 785-00-44 wew. 666, e-mail: krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl lub adam.smolen.rzeszow@rdos.gov.pl.

- na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakładce projektu pod adresem:

Ponadto informacje na temat powstających dokumentów można otrzymać bezpośrednio od wykonawcy projektu planu.

Uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu można składać:

  • pisemnie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • faxem na nr: (17) 852-11-09,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rzeszow@rdos.gov.pl,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.


Data wytworzenia: 2022-06-03
Sporządzone przez: Antoni Pomykała (p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie)
Data udostępnienia: 2022-06-07 14:24:27
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 200