> Informacja o wydaniu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, decyzji z dnia 4 października 2022 r. Nr 20/2022, znak: I-XI.7840.1.12.2022 o pozwoleniu na budowę.

Informacja o wydaniu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, decyzji z dnia 4 października 2022 r. Nr 20/2022, znak: I-XI.7840.1.12.2022 o pozwoleniu na budowę.


Zgodnie z art. 72 ust 6 i ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), informuję o wydaniu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, decyzji z dnia 4 października 2022 r., Nr 20/2022, znak: I-XL7840.1.12.2022 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 47+790.00 - 47+915.64, 47+938.40 - 48+933.73, 48+966.67 - 54+402.62, 54+419.16 - 55+390.00, 56+590.00 - 58+660.00 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowościach Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka w km od ok. 47+790 do ok. 55+390 oraz w km od ok. 56+590 do ok. 58+660” związane jest z likwidacją szkód powodziowych na drogach wojewódzkich, w tym także na drodze wojewódzkiej Nr 897; na działkach nr ewid. 316, 318, 320/2, 412, 303/1, 285/1, 287/1, 276, 275/1 położonych w obrębie ewid. 0020 Smolnik jednostce ewid. 181704 2 Komańcza; na działkach nr ewid. 5/1, 200, 11/1, 64, 74/1, 70, 65/2 położonych w obrębie ewid. 0026 Wola Michowa jednostce ewid. 181704_2 Komańcza; na działkach nr ewid. 88, 23/1, 106 położonych w obrębie ewid. 0011 Maniów jednostce ewid. 181704 2 Komańcza; na działkach nr ewid. 31, 32 położonych w obrębie ewid. 0023 Szczerbanówka jednostce ewid. 181704 2 Komańcza”.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 614 lub 615, VI piętro, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 13 43 72 806 lub 13 43 72 820.

Jednocześnie informuję, że treść decyzji została udostępniona w urzędowym publikatorze teleinformacyjnym - Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „Co robimy/Nieruchomości i budownictwo/Decyzje o pozwoleniu na budowę”, na okres 14 dni, od dnia 5 października 2022 r.


Data wytworzenia: 2022-10-04
Sporządzone przez: Justyna Wawrzaszek (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-05 14:39:51
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 322