> Uchwała nr XXXV/285/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.

Uchwała nr XXXV/285/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwał własnych w części

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017. 2751 ze zm.).

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Smolnik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 279/32 o pow. 0,0337 ha objęta księgą wieczystą Nr KS1S/00063887/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr ew. 279/28 położona w Smolniku, na jej poszerzenie, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały.
 2. Uchyla się par. 1 ust. 1 pkt 21 Uchwały Nr XX/168/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Komańcza.
 3. Uchyla się par. 1 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Komańcza.
 4. Uchyla się par. 1 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 22.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Komańcza.
 5. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
 6. gruntowych, niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr ewid.:
  1. 44/7 o pow. 0,5720 ha w miejscowości Radoszyce, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00050676/4,
  2. 44/8 o pow. 0,5010 ha w miejscowości Radoszyce, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00050676/4,
  3. 44/9 o pow. 0,3018 ha miejscowości Radoszyce, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00050676/4,
  4. 44/10 o pow. 0,4001 ha miejscowości Radoszyce, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00050676/4,
  5. 180/5 o pow. 0,2352 ha w miejscowości Radoszyce, dla której w Sądzie Rejonowy w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00050676/4.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-10-27
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-17 08:09:59
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link