> Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy”.

w następującym zakresie:

 1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej – 17 sztuk
 2. Montaż fabrycznie nowej stolarki aluminiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami aluminiowymi: wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego:
  1. drzwi szklane przeźroczyste, podwójne, kolor okucia RAL 9 – 3 szt
  2. drzwi aluminiowe kolor RAL 9, szyba przezroczysta – 8 szt
  3. drzwi aluminiowe kolor RAL 9, szyba mat 6 szt.
 3. Wykonanie obróbek tynkarskich, naprawa ubytków, uzupełnienie zniszczonych płytek, uporządkowanie terenu po zakończeniu wykonywania robót budowlanych
 4. Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej.
 5. Dostawa wła­snym transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Budynek Urzędu Gminy 38-543 Komańcza 166.

Oferowana stolarka drzwiowa musi spełniać normy budowlane dla budynków użyteczności publicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, gat. I, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz odpowiadały wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 poz. 215)

Wykonawca przed wykonaniem drzwi aluminiowych dokona pomiarów w celu uściślenia wymiarów planowanej do wymiany stolarki.

Istotne warunki zamówienia:

 • Wykonawca dostarczy na własny koszt i własne ryzyko przedmiot zamówienia na adres Urzędu Gminy w Komańczy tj. 38-543 Komańcza 166.
 • Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą tj. deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty, deklaracja zgodności, karty gwarancyjne.
 • Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego.
 • Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratą lub szkodami ponosi Wykonawca.
 • W przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych podczas odbioru, Wykonawca usunie je w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji.
 • Wady i usterki jak stwierdzone podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia zostaną spisane w protokole usterek podpisanym przez Zamawiającego
 • Do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania podpisania protokołu odbioru końcowego.
 • Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony.
 • Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 04 lutego 2021 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Tomasz Zieliński tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: tzielinski@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 marca 2021 roku

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1) , oraz Wykaz stolarki drzwiowej (Załącznik nr 2)

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy” oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 04 lutego 2021 roku godz. 12:00

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6)Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lutego 2021 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
  • oczywistych omyłek pisarskich;
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
  • zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
  • jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
  • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
  • wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
  • nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
  • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  • wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
  • zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Wykaz stolarki – załącznik nr 2 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania

Data udostępnienia: 2021-01-27 13:17:11
Rodzaj zamówienia: Informacja
Tryb: Zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 2021-02-04 12:00:00
Termin otwarcia: 2021-02-04 12:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link