> Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 czerwca 2021 r.


w sprawie określenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.2021.746), ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.2009.43.349)

Wójt Gminy Komańcza,
zarządza, co następuje:

§1

Zasady gospodarowania środkami Funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Komańcza stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Komańcza oraz członkom Komisji Socjalnej, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-06-14
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-15 14:03:57
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał