> Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. Zaadaptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. Zaadaptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia usługi

pod nazwą: Zaadaptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. „Zaadaptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.”

Istotne warunki zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlano wykonawczego celem zaadoptowania dworca (zmiana funkcji i przebudowa obiektu) PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do opracowania na jej podstawie specyfikacji warunków zamówienia w szczególności przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskania niezbędnych wytycznych decyzji i pozwoleń oraz innych potrzebnych dokumentów do wykonania zadania.

Zakres projektowy zadania obejmuje w  szczególności :

 • wizja lokalna obiektu
 • opracowanie i konsultacja z Zamawiającym koncepcji projektowej przebudowy budynku
 • wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku dla zakresu objętego opracowaniem projektowym wraz z oceną stanu technicznego
 • uzyskanie wypisów i wyrysów w ewidencji gruntów
 • KIP do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego – jeżeli będzie wymagany
 • materiały do decyzji o lokalizacji celu publicznego – jeżeli będzie wymagana
 • uzyskanie decyzji konserwatora zabytków – jeżeli będzie wymagana
 • uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę bądź innego dokumentu zezwalającego na realizację inwestycji
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z projektami branżowymi
 • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, rozbiórkę, przebudowę/ uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia budowy / wykonania robót budowlanych
 • sprawowanie nadzoru autorskiego
 • przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie cd – 1 kpl.

Wytyczne do projektowania:

 • maksymalne zachowanie istniejącego układu pomieszczeń (zlokalizowanie biblioteki, punktu informacji turystycznej, Sali konferencyjnej, izby muzealnej)
 • wykorzystanie poddasza dotąd nieużytkowanego
 • kompleksowe prace remontowe obiektu wraz z przystosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne
 • wymiana instalacji elektryczno – oświetleniowej (zasilanie obiektu z tablicami)
 • wykonanie instalacji odgromowej i połaczeń wyrównawczych
 • wykonanie instalacji ppoż, przyzywowej, alarmowej, CCTV, SAP,
 • remont / wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej
 • remont instalacji wentylacyjnej (rekuperacja) – do rozważenia
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
 • wyposażenie toalet
 • wykonanie lub uzupełnienie tynków wewnętrznych
 • ułożenie lub naprawa istniejących podłóg
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • malowanie ścian i sufitów
 • odwodnienie budynku
 • wykonanie płytki odbojowej
 • wykonanie termomodernizacji
 • wymiana rur spustowych i krat wentylacyjnych
 • wymiana poszycia dachowego wraz z naprawą kominów
 • rozważenie możliwości instalacji odnawialnych źródeł energii
 • wykonanie miejsc postojowych
 • inne roboty konieczne dla prawidłowego wykonania zadania oraz wynikające w trakcie realizacji dokumentacji projektowej

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z

 • Prawem Budowlanym i sztuką inżynierską
 • Obowiązującymi warunkami technicznymi
 • Obowiązującymi normami
 • Prawem Zamówień Publicznych,
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowe­go zakre­su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio­ru robót budow­lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.1129 z póź.zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia me­tod i pod­staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto­wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-u­żytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609).

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 27 maja 2021 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. Tomasz Zieliński tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: tzielinski@komancza.pl

w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia 2021 roku

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

 1. zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1)
 2. Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 4. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
  1. Oferta na – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pn. "„Zaadaptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich.”" oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 27 maja 2021 roku godz. 12:00
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 6. Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania

Sporządzone przez: Tomasz Zieliński
Data udostępnienia: 2021-05-20 16:21:00
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-05-27 12:00:00
Termin otwarcia: 2021-05-27 12:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link