> Uchwała nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.


w sprawie przekazania petycji według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

 1. Po zapoznaniu się z petycją nr 1 wniesioną przez Panią Marię Grabas jako przedstawiciela Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w dniu 23 lutego 2021 r. o przyjęcie uchwały zawartej
  w treści petycji postanawia przekazać petycję organowi właściwemu do jej rozpoznania – Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 2. Po zapoznaniu się z petycją nr 2 wniesioną przez Panią Marię Grabas jako przedstawiciela Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w dniu 23 lutego 2021 r. o przyjęcie uchwały zawartej
  w treści petycji postanawia przekazać petycję organowi właściwemu do jej rozpoznania – Ministrowi Zdrowia.
 3. Po zapoznaniu się z petycją wniesioną przez Panią Teresę Garland w dniu 03 marca 2021r.
  o uznanie i poparcie w zakresie wskazanym w treści petycji postanawia przekazać petycję organom właściwym do jej rozpoznania:
  • Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszących petycje o treści uchwały, powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-23
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-30 10:42:48
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał