> Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.


w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych

Na podstawie art. 33, ust. 2, 3 i 5, art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713)

zarządzam co następuje:

§1.

Zarządzenie określa zasady składania, analizowania i publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń majątkowych.

§2.

 1. Oświadczenia majątkowe składane są przez osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych w wykazie stanowisk, z którymi wiąże się obowiązek składania oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Komańcza. Wykaz ten zawiera załącznik nr 1 zarządzenia.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 określane są w dalszej części zarządzenia jako osoby zobowiązane.
 3. Aktualny imienny wykaz osób zobowiązanych przygotowuje Zastępca Wójta Gminy.
 4. Pracownicy Urzędu Gminy w Komańczy są zobowiązani do przekazywania niezbędnych informacji do Zastępcy Wójta Gminy celem aktualizacji wykazu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

§3.

 1. Zastępca Wójta Gminy jest osobą upoważnioną do wykonywania w imieniu Wójta następujących czynności:
 2. Informowanie z wyprzedzeniem osób zobowiązanych o konieczności złożenia oświadczenia, o terminie, w którym powinny być one złożone,
 3. Przyjmowania oświadczeń majątkowych,
 4. Analizy oświadczeń majątkowych,
 5. Przekazywanie oświadczeń majątkowych do urzędu skarbowego,
 6. Kierowania wniosków do dyrektora urzędu kontroli skarbowej o przeprowadzenie kontroli oświadczenia majątkowego, w przypadku podejrzenia podania nieprawdy lub zatajenia prawdy oraz do kierowania odwołań do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego.
 7. Przekazywanie oświadczeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 8. Informowanie Wójta o nie złożeniu w terminie oświadczenia, przez osobę zobowiązaną.
 9. Wzywanie osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie wskazanym § 4. ust. 1. do niezwłocznego złożenia oświadczenia wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin.
 10. Przekazywania radzie gminy informacji o której mowa w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym w terminie do dnia 30 października każdego roku.
 11. Wójt w uzasadnionych przypadkach sam może dokonać analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych.
 12. W uzasadnionych przypadkach Zastępca Wójta Gminy może również zwrócić się do Wójta o powołanie Zespołu ds. Analizy Oświadczeń Majątkowych. Wójt może również sam wystąpić z taką inicjatywą.

§4.

 1. Oświadczenia majątkowe składa się w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko, od dnia zatrudnienia lub od dnia udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Kolejne oświadczenie majątkowe składa się co roku do 30 kwietnia według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska, w dniu rozwiązania umowy o pracę lub w dniu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Oświadczenia majątkowe składa się w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-em, załącznikami do niego oraz w przypadku wysłania PIT do Urzędu Skarbowego w wersji elektronicznej również dołącza się UPO) za rok poprzedni i jego ewentualną korektą.
 3. Oświadczenie majątkowe wypełniane nie odręcznie należy parafować na każdej ze stron za wyjątkiem ostatniej.
 4. Oświadczenia majątkowe należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Komańczy lub wysyłać pocztą. Koperty należy opatrywać informacją „oświadczenia majątkowe wraz z PIT-em” podając imię i nazwisko osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia majątkowego. Koperty takie nie podlegają otwarciu. Po przyjęciu na sekretariacie, dokonaniu adnotacji na kopercie o dacie wpływu do urzędu i zarejestrowaniu w książce korespondencji, są przekazywane bezpośrednio do Wójta, a następnie Wójt może zadekretować je do Zastępcy Wójta Gminy. Sekretariat nie może przyjmować oświadczeń majątkowych bez koperty.

§5.

 1. Zastępca Wójta Gminy przekazuje jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.
 2. Przekazania tego należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniego oświadczenia majątkowego.

§6.

 1. Oświadczenia są przekazywane niezwłocznie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Oświadczenia podlegają publikacji po zeskanowaniu w formie pliku PDF przez okres 6 lat od dnia złożenia.
 3. Publikacji podlega wyłącznie część jawna oświadczeń.

§7.

 1. Analiza oświadczeń majątkowych jest dokonywana w oparciu o kryterium staranności, zupełności oraz zgodności z prawdą.
 2. Podmiot dokonujący analizy może przeprowadzić czynności wyjaśniające. Czynności wyjaśniające przeprowadza się w formie pisemnej. Podmiot dokonujący analizy może zwrócić się o wyjaśnienia do osoby składającej oświadczenie majątkowe wyznaczając odpowiedni czas na ustosunkowanie się do wynikających z analizy wątpliwości.
 3. W szczególnych przypadkach czynności wyjaśniające mogą mieć formę ustną. W czynnościach wyjaśniających poza osobą dokonującą analizy bierze udział inna osoba wskazana przez Wójta. Przepisu tego się nie stosuje w przypadku przewidzianym w § 3 ust. 2.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 z czynności wyjaśniających sporządza się protokół.

§8.

 1. Oświadczenia majątkowe przechowuje Zastępca Wójta Gminy przez okres 6 lat licząc od dnia złożenia.
 2. Oświadczenia winny być przechowywane w taki sposób by zapewnić ich właściwą ochronę. Do oświadczeń powinna mieć dostęp wyłącznie osoba upoważniona.

§9.

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Komańcza nr 48/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych.

§10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-03-24
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-03-30 08:50:53
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał