> Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami


Wójt Gminy Komańcza

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Urzędzie Gminy Komańcza

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu planowania przestrzennego, a w szczególności:
  1. dokonywanie analiz aktualności planów przestrzennych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  2. prowadzenie trybu formalno-prawnego opracowania miejscowych planów zagospodarowania -przestrzennego oraz zmiany „Studium”,
  3. wydawanie opinii i zaświadczeń w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność oraz zaświadczeń ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy”.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji:
  1. o warunkach zabudowy,
  2. o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  3. ustalających warunki podziału nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami dotyczącymi: dzierżaw, sprzedaży nieruchomości, zamian, przyjęcia darowizn, ustanowienia służebności gruntowych, wykonywania prawa pierwokupu i wykupu nieruchomości.
 4. Prowadzenie ewidencji gruntów dla potrzeb Urzędu oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
 5. Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości.
 6. Opracowywanie propozycji wysokości opłat adiacenckich oraz egzekwowania należności z tego tytułu.
 7. Koordynacja prac związanych z opracowaniem oraz aktualizacją planów zaopatrzenia Gminy w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

IV. Wymagania podstawowe (niezbędne):

 1. Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku;
 2. Obywatelstwo polskie;
 3. Co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowiskach urzędniczych w samorządzie lub samorządowych jednostkach organizacyjnych lub w służbie cywilnej lub w innych urzędach państwowych;
 4. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
 6. z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 8. Nieposzlakowana opinia.

V. Wymagania dodatkowe (fakultatywne) związane ze stanowiskiem:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na w/w stanowisku, a w szczególności przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa o zamówieniach publicznych, ochrony danych osobowych, oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego;
 2. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy;
 3. Znajomość topografii Gminy Komańcza;
 4. Znajomość obsługi systemu Microsoft Windows oraz programów komputerowych: pakiet Open Office, Microsoft Office, EWMAP;
 5. Umiejętność dobrej obsługi komputera w zakresie podstawowych aplikacji biurowych;
 6. Komunikatywność, operatywność, dyspozycyjność, poczucie odpowiedzialności;
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Umiejętność planowania i bardzo dobrej organizacji pracy;
 9. Prawo jazdy kat. B

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – curriculum vitae,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 8. Kserokopie świadectw pracy – jeżeli zostały wydane,
 9. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 10. Referencje – jeżeli zostały wydane,
 11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 12. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
 13. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Brak dokumentów określonych w pkt. 1 –8, w tym złożenie kwestionariusza osobowego
i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na formularzu innym niż dołączony do ogłoszenia o naborze powoduje odrzucenie oferty.

Dokumenty aplikacyjne nie mogą zawierać jakichkolwiek innych danych osobowych, niż zawarte we wzorze kwestionariusza osobowego.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone "za zgodność z oryginałem", co najmniej przez osobę składającą dokumenty aplikacyjne.

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godzin na dobę, 40 godzin na tydzień,
 2. Praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 3. Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w budynku administracyjnym Urzędu, budynek administracyjny nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.)
 4. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. 2018 , poz. 936).

VIII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi więcej niż 6%.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  22 lutego 2021r. do godz. 1500 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko  inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami”, w następujący sposób:
  1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza (sekretariat pok.9) od poniedziałku do środy w godzinach urzędowania tj. od 700 do 1500 , w czwartek w godzinach od 700 do 1700 oraz w piątek w godzinach od 700 do 1300,
  2. za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy w Komańczy, Komańcza 166, 38-543 Komańcza (decyduje data wpływu do Urzędu - dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane),
 2. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
 3. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komańczy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza,
 4. z regulaminem naboru można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komańczy pod adresem www.bip.komancza.pl.

Data wytworzenia: 2021-02-12
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-02-12 09:57:50
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał