> Uchwała nr XLIV/362/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLIV/362/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Uznaje się za bezzasadną skargę ........................... z dnia 19 maja 2022 r. na Wójta Gminy Komańcza z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały, które stanowi jej integralną część.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-06-29
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-12 13:56:23
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link