> Uchwała nr XLIV/359/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLIV/359/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego położonej w obrębie ewidencyjnym Wisłok Wielki, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 155/7 o pow. 0,4112 ha, objętej KW Nr KS1S/00050674/0, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-06-29
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-13 11:28:22
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał