> Ogłoszenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 stycznia 2021 r. o naborze na stanowisko – kierowca

Ogłoszenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 stycznia 2021 r. o naborze na stanowisko – kierowca


I. Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – 7/8 etatu;
 2. termin rozpoczęcia pracy – do ustalenia nie później niż 01.09.2022r.;
 3. umowa na czas określony do 30.06.2023r.;
 4. system czasu pracy - przerywany;
 5. wynagrodzenie – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 z póź.zm.) oraz zarządzenia Wójta nr 100/2018 z 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych składników wynagradzania, dodatków i świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza

II. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie minimum zawodowe,
 3. prawo jazdy kat. D lub D+E lub D1,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku kierowcy – zgodnie zwymogami określonymi w art.39 a ust.1 pkt 3-6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z póź. zm.) w szczególności:
  1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  3. uzyskana kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyśpieszona,
  4. ukończone szkolenie okresowe;
 5. istnieje możliwość zatrudnienia osoby pobierającej świadczenie emerytalne;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 7. komunikatywność, wysoka kultura osobista, opanowanie, elastyczność, dyspozycyjność,
 8. znajomość zagadnień mechaniki pojazdowej, umiejętność obsługi pojazdów mechanicznych (obsługa codzienna, wymiana oleju, płynów technicznych w pojeździe, znajomość kalendarza obsługi technicznej).

III. Główne obowiązki na stanowisku:

 1. dowóz i odwóz dzieci z wyznaczonych miejsc zbiórki;
 2. dbanie o bezpieczeństwo w czasie jazdy (przestrzeganie przepisów z zasad bezpieczeństwa);
 3. utrzymanie autobusu w czystości;
 4. prowadzenie podstawowej dokumentacji autobusu;
 5. przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego;
 6. utrzymywanie sprawności technicznej autobusu oraz pilnowanie terminów badań technicznych;
 7. wykonywanie innych dowozów oraz innych prac zleconych przez dyrektora

IV. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 • Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, CV oraz list motywacyjny kandydat podpisuje własnoręcznym podpisem.

V. Z kandydatem wyłonionym w drodze niniejszego naboru zostanie zawarta umowa o pracę.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko kierowcy” za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 lub osobiście w terminie do 30.06.2022r. w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Komańcza. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Komańcza po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. Z kandydatami, których złożone oferty w prowadzonym postępowaniu spełnią wymagania formalne, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi Wójt Gminy Komańcza. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują wójtowi dowód tożsamości. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć: - oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż; - oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie. Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.


Oświadczenie kandydata:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji"

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, tel. 134677035, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@komancza.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób uczestniczących w procesie rekrutacji będą przesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres osoby aplikującej.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Data wytworzenia: 2022-01-18
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-02-24 23:55:14
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał