> Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 stycznia 2022 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/304/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części.

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

§1

Ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Komańcza oraz na stronie internetowej Urzędu.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-01-13
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-01-13 13:58:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał