> Zarządzenie nr 128/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 128/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2021 r.


w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza oraz pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Komańcza oraz Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Komańczy „Instrukcję prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w posiadaniu Urzędu Gminy Komańcza oraz pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzania.

§2

W dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza oraz pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.


Data wytworzenia: 2021-12-28
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-29 13:18:53
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link