> Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 stycznia 2021 r.


w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U.2020.1070), ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.2009.43.349)

Wójt Gminy Komańcza,
zarządza, co następuje:

§1

  1. W Urzędzie Gminy Komańcza tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dalej zwany „Funduszem”.
  2. Środki Funduszu gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym.

§2

Zasady gospodarowania środkami Funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Komańcza stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Komańcza oraz członkom Komisji Socjalnej, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

§4

Tracą moc: Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 19/2018 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data udostępnienia: 2021-01-21 10:09:30
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 539