> Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia usługi

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.

„Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza”

 

Zakres robót budowlanych objętych wielobranżowym nadzorem inwestorskim zgodnie z Przedmiarami Robót stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wartość zadania wg kosztorysów inwestorskich  netto: 7 015 453,57 zł brutto: 8 629 007,89 zł.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego obejmuje kompleksowy nadzór nad robotami budowlanymi.

Zespół Nadzoru Inwestorskiego powinien składać się z Inspektorów w specjalności:

 • Drogowej posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej (bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

 

 • Mostowej posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 

 

Istotne warunki zamówienia (zakres zadań):

 • Nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, projektami branżowymi, specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wie­dzy
 • Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, projektami branżowymi, specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagana ilość pobytu na budowie minimum raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz każdorazowo kiedy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania niemniejszej umowy, a także na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
 • Kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów.
 • Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
 • Kontrola i odbiór robót, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.
 • Dokonywanie oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodności ich prowadzenia z dokumentacja projektową, harmonogramem rzeczowo – finansowym.
 • Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy, projektantem lub przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii wraz z akceptacją autora projektu budowlanego
 • Po współudziału na żądanie Zamawiającego w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy oraz jego zwrotnym wydaniu Zamawiającemu, twierdzenie wykonanych robót i usunięcia usterek z wpisem o tym fakcie we właściwych dokumentach.
 • Współudziału na żądanie Zamawiającego w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy oraz jego zwrotnym wydaniu Zamawiającemu.
 • Dokonywanie oceny materiałów budowlanych (certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, normami europejskimi) w zakresie ich zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami.
 • Sprawdzanie i rozliczanie w zakresie rzeczowo-finansowym wykonanych robót oraz potwierdzanie usunięcia ujawnionych wad i
 • Udział w próbach i odbiorach technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów przepro­wadzanych przez Zleceniodawcę.
 • Udzielania wykonawcy i Zamawiającemu robót budowlanych wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji zadania.
 • Sygnalizowanie Zleceniodawcy wszystkich istotnych nieprawidłowości w przebiegu procesu inwe­stycyjnego w tym konieczności wykonania robót dodatkowych – konieczność wykonania robót dodatkowych powinna być za każdym razem uzasadniona pisemnie.
 • Rozpatrywania w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkiego rodzaju skarg oraz zgłaszanie dokonywania inspekcji oraz nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad, usterek.
 • Sprawdzanie kalkulacji i faktur za roboty dodatkowe i przekazywanie ich Zleceniodawcy celem za­twierdzenia
  i zapłaty.
 • Sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do dokonania przez Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowych robót oraz dokonywanie tych odbiorów.
 • Współdziałanie z Zleceniodawcą w rozliczeniu
 • Obecności w trakcie odbioru końcowego.
 • Przygotowanie dokumentów skierowanych od innych instytucji, a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Obecność przy odbiorach Straży Pożarnej, Sanepidu i Nadzoru Budowlanego.
 • Organizowania w razie zaistnienia potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc, narad technicznych z udziałem wykonawcy robót budowlanych oraz zaproszonych przez Inspektora Nadzoru osób oraz sporządzania protokołów z tych narad przekazywanych Zamawiającemu oraz uczestnikom narad, w terminie 5 dni od dnia odbycia się narady.
 • Uczestnictwo w naradach roboczych wszystkich inspektorów, a także w innych czynnościach na żądania Zamawiającego.
 • Nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenia ich wykonania
 • Oceny wykonania robót w okresie gwarancyjnym.
 • Kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, zapewnienie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich.
 • Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych powstałych lub mogących powstać względem Zamawiającego, jak również o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego odnoszącą się do realizowanej inwestycji, a stanem faktycznym istniejącym na terenie budowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadanie uprawnień bez ograniczeń zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
 2. posiadanie aktualnego zaświadczenia o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 – Wykaz osób – którymi będzie dysponował Wykonawca – osoby te muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowanie robotami w branży mostowej.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub osobiście do dnia 23 stycznia 2024 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 1. Tomasz Zieliński tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: tzielinski@komancza.pl

w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-16:00 (czwartek), 7:00-14:00 (piątek).

Termin wykonania zamówienia: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sposób przygotowania i zaadresowania oferty:

1) zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (Załącznik Nr 1) , Wykaz osób (Załącznik nr 2)

2) Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.

3) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej  wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza”.

 

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

6)Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.

7) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium:

Waga:

cena

100%

Razem

100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

 

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 

gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

 

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Termin i miejsce otwarcia ofert.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2024 roku o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 • Wykaz osób – załącznik nr 2 do zapytania
 • Przedmiary robót – załącznik nr 3 do zapytania
 • Wzór umowy – załącznik nr 4 do zapytania

Data wytworzenia: 2024-01-15
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2024-01-15 08:17:44
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 366