> Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. inwestycji i projektów w Urzędzie Gminy w Komańczy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. inwestycji i projektów w Urzędzie Gminy w Komańczy


I. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju. któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa międzynarodowego przysługuje prawo podjęcia pracy na terytorium RP.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
 5. Posiadanie wykształcenia wyższego technicznego.
 6. Doświadczenie zawodowe, w tym posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku wymienionym w ogłoszeniu lub podobnym stanowisku.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.
 8. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa, m. in:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,- ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Kodeksu pracy,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego
 2. Dobra znajomość obsługi komputera.
 3. Dobra znajomość obsługi systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych (ePUAP, podpis elektroniczny).
 4. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz, tworzenia prognoz w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 5. Znajomość procedur administracyjnych.
 6. Umiejętność przygotowywania i rozliczania projektów technicznych.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Kreatywność, samodzielność.
 9. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;
 10. Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy;
 11. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie programów funkcjonalno- użytkowych.
 2. Tworzenie zapytań ofertowych na prace projektowo-kosztorysowe.
 3. Przygotowywanie danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowo-kosztorysowe oraz materiałów przetargowych dla oferentów w formie: części opisowej zakresu projektowanego zagadnienia oraz załączników graficznych do celów projektowych.
 4. Sporządzanie materiałów przetargowych w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla oferentów celem realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.
 5. Przygotowanie wniosków o uzyskanie: decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia wykonania robót budowlanych celem realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych. analiza przekazanej dokumentacji projektowej.
 6. Analiza przekazanej dokumentacji projektowej.
 7. Nadzorowanie procesu powstawania projektu budowlanego, wykonawczego lub architektonicznego.
 8. Raportowanie realizacji budżetu oraz zadań w zakresie prac inwestycyjnych i remontowych.
 9. Czuwanie nad terminowością wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych.
 10. Współpraca z instytucjami kontroli zewnętrznej w zakresie wykonywania przez nie czynności kontrolnych Urzędu w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych.
 11. Współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz z komórkami Urzędu w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
 12. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz spraw związanych z opieką nad zabytkami, w tym sporządzanie i rozliczanie wniosków dotyczących pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel.

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Podstawowe miejsce pracy – Urząd Gminy w Komańczy.
 2. Pełny wymiar czasu pracy.
 3. Praca o charakterze administracyjno-biurowym, zaliczana do prac lekkich.
 4. Brak występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.
 5. Praca przy komputerze.
 6. Występują bariery w dostępności do niektórych pomieszczeń biurowych i sanitarnych:
  • pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze. Brak windy,
  • schody  i toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 7. Przewidziane miesięczne wynagrodzenie podstawowe: 4.500,00 zł. Możliwość przyznania dodatku specjalnego przy nasileniu zadań inwestycyjnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. odręcznie podpisany list motywacyjny,
 2. własnoręcznie podpisane CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. uzupełnione i podpisane oświadczenia stanowiące załączniki do ogłoszenia,
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wszystkie dokumenty winny mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 ze zm.).

VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. termin składania: do 23 listopada 2023 r. do godz. 16:00,
 2. sposób i miejsce składania: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i projektów w Urzędzie Gminy w Komańczy” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Komańczy lub przesłać pod adres: Urząd Gminy w Komańczy, 38-543 Komańcza 166 – w terminie do dnia 23 listopada 2023 r. do godz. 16:00,
 3. w przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia uznaje się datę otrzymania tych dokumentów określoną w ogłoszeniu o naborze,
 4. aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Komańczy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w/w Urzędu.
 2. Dokumenty aplikacyjne, składane w drodze przeprowadzonego naboru, muszą być podpisane własnoręcznie.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu/rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komańczy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Komańczy.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komańczy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Komańczy.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

XI. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji w zakresie podanym w złożonych dokumentach i oświadczeniach jest Wójt Gminy Komańcza działający poprzez Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy Komańcza Inspektorem Ochrony Danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny wymieniony w pkt 1 lub na adres e-mail: iod@komańcza.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:
  1. przeprowadzenia obecnego naboru na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. 2022 poz. 530 ze zm.) oraz art. 22, 221 oraz 221a  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 ze zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO);
  2. inne dane podane przez Państwa będą przetwarzane na podstawie zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane do zakończenia procesu naboru.
 6. Mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1510 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data wytworzenia: 2023-11-09
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2023-11-09 15:33:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 251