> Zarządzenie nr 103/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 103/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 1 sierpnia 2023 r.


w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komańczy

Na podstawie art. 33 ust 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komańczy stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 90/2019 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 sierpnia 2019 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 2 pkt 21 otrzymuje brzmienie: „stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności ZK, OB I OL”.
2. § 4 ust. 3. ppkt f otrzymuje brzmienie: „ Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności”.
3. § 24 otrzymuje brzmienie: „ Zadania i kompetencje samodzielnego stanowiska  ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ochrony ludności :

 1. W zakresie obronności:
  1. opracowanie planów i programów w zakresie wykonywania zadań obronnych i szkolenia obronnego, a także organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
  2. aktualizacja i uzgadnianie zmian w planie operacyjnym funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i w planie przygotowań służby zdrowia na terenie gminy na potrzeby obronne,
  3. realizowanie przedsięwzięć z przygotowaniem Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru Wójta Gminy zapewniającego kierowanie realizacją zadań obronnych w wyższych gotowości obronnej państwa,
  4. współpraca z Wojskowym Centrum Rekrutacji przy przygotowaniu i organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy oraz czynności związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych.
 2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami z zakresu monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy,
  2. opracowywanie i przygotowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  3. realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  4. realizacja przedsięwzięć organizacyjnych z zakresu ochrony, funkcjonowania i odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń,
  5. współpraca z sąsiadującymi gminami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniu, ostrzeganiu i wzajemnej pomocy,
 3. W zakresie ochrony ludności:
  1. opracowanie, aktualizacja i uzgadnianie planu obrony cywilnej gminy,
  2. organizowanie działania na terenie gminy elementów systemu wykrywania i alarmowania,
  3. planowanie i realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w sprzęt i środki obrony cywilnej, a także nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków ich przechowywania, konserwacji i eksploatacji,
  4. uczestniczenie w przygotowaniu ewakuacji ludności wraz z zabezpieczeniem pomocy medycznej i podstawowych warunków przetrwania na wypadek powstania masowego zagrożenia.
 4. Współpraca z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie:
  1. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,
  2. szkolenia pracowników w zakresie informacji niejawnych,
  3. opracowania szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”,
  4. przechowywania akt zakończonych postępowań sprawdzających w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę prawnie chronioną,
  5. w przypadku, gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa osobowego zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego,
  6. prowadzenia wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
  7. współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Ochrony Państwa,
  8. przygotowywanie propozycji dotyczących mierników i kryteriów oceny zadań realizowanych przez urząd,
  9. ponadto wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres wykonywanej pracy i powierzonych przez Wójta.
 5. Organizacja prac związanych z dzikimi zwierzętami (wilki i niedźwiedzie).

§2

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Komańcza otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komańczy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2023-08-01
Sporządzone przez: Marian Kurasz (Sekretarz)
Data udostępnienia: 2023-09-18 11:37:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 155