> Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na cele rolne na okres 5 lat nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na cele rolne na okres 5 lat nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) , Uchwały Nr LVI/453/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pięciu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, Zarządzenia Nr 76/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Komańcza

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na cele rolne na okres 5 lat nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza

Lp.

Położenie

Nr ewid. nieruchomości

Pow. [ha] Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za rok [zł] oraz kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto

Wysokość wadium [zł]

Minimalne postąpienie czynszu

 [zł/rok]

Godz.

rozpoczęcia przetargu

1.

Kulaszne

129/3

0,4215 ha - nieruchomość rolna stanowiąca użytki RIVa, RIVb

KS1S/00048713/9

160,00 zł + 0,02 zł / m2 nadwyżki ponad 1000 m2 brutto co stanowi łącznie 224,30 zł / rok

23,00

3,00

900

2.

Kulaszne

130/11

0,1983 ha – nieruchomość rolna stanowiąca użytki RIVa, RIVb

KS1S/00048713/9

160,00 zł + 0,02 zł / m2 nadwyżki ponad 1000 m2 brutto co stanowi łącznie 179,66 zł / rok

18,00

2,00

930

3.

Kulaszne

130/13

0,2158 ha – nieruchomość rolna stanowiąca użytki RIVa, RIVb

KS1S/00048713/9

160,00 zł + 0,02 zł / m2 nadwyżki ponad 1000 m2 brutto co stanowi łącznie 183,16 zł / rok

19,00

2,00

1000

4.

Kulaszne

132/4

0,3972 ha – nieruchomość rolna stanowiąca użytki RIVa, RIVb

KS1S/00048713/9

160,00 zł + 0,02 zł / m2 nadwyżki ponad 1000 m2 brutto co stanowi łącznie 219,44 zł / rok

22,00

3,00

1030

 1. Przetargi na powyższe nieruchomości odbędzie się w dniu 12 lipca 2023r. w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna nr 109/.
 2. Dla nieruchomości objętych przetargiem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz brak zaległości z tytułu wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Komańcza, w szczególności zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 4. Wadium należy wpłacić na każdy przetarg oddzielnie na rachunek bankowy Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 prowadzony w BGK Oddział w Rzeszowie.
 5. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Gminy Komańcza najpóźniej do końca dnia 11 lipca 2023r.
 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż wskazane w ogłoszeniu.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się wadium po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada, a uczestnik nie zostanie dopuszczony do ponownego przetargu na dzierżawę tych samych nieruchomości. Wówczas komisja przetargowa może zawiadomić oferenta, który wylicytował kolejny najwyższy czynsz, o możliwości podpisania z nim umowy dzierżawy.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 9. Dzierżawa rolna zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Stawki czynszu nie obejmują opłat za usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości; za wymienione dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach ogólnych.
 10. W terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego dzierżawcy. Dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego nie będzie mógł dzierżawionego terenu poddzierżawić ani przekazywać do bezpłatnego używania osobom trzecim. Czynsz za dzierżawę płatny będzie rocznie w terminie do 30 czerwca lub do 30 czerwca i 20 grudnia każdego roku.
 11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o oddaniu w dzierżawę ww. nieruchomości, projekt umowy dzierżawy oraz regulamin można uzyskać w Urzędzie Gminy Komańcza, pok. 205, tel. 13- 467-70-35, w. 36, na stronie internetowej Urzędu www.komancza.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2023-06-28
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-06-28 14:42:50
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 217