> Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza


Wójt Gminy Komańcza zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) ogłasza   przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza

 Lp.

Położenie

Nr ewid. nieruchomości

Pow. [ha]

Nr KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza [zł]

Wysokość wadium [zł]

Minimalne postąpienie [zł]

Godz. rozpoczęcia przetargu

1.

Kulaszne

10/30

0,0233

KS1S/00052943/1

Nieruchomość o użytku B zabudowana murowanym budynkiem o pow. 35 m(zwolniona z VAT)

35 000

3 500

350

9.00

 1. Przetarg na powyższą nieruchomość odbędą się w dniu 22 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Komańcza, Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna, nr 109 /.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 prowadzone w BGK w Rzeszowie.
 4. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Urzędu najpóźniej do końca dnia 16.06.2023r.
 5. Wpłacone wadium przez nabywcę, którego cena została wybrana jako najkorzystniejsza, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia, zamknięcia lub odwołania przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży wadium przepada.
 6. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.).
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości.
 10. Zbywana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zbywana nieruchomość jest bez obciążeń, praw, roszczeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
 11. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłat z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.
 12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części z ważnych powodów.  
 13. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
 14. Dodatkowe informacje do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w godz. pracy oraz telefonicznie 13 467 70 35 w. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Data wytworzenia: 2023-05-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-05-19 14:18:43
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 261