> Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza


Wójt Gminy Komańcza zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.)

ogłasza przetargi

ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Lp.

Położenie

Nr ewid. nieruchomości

Pow. [ha]

Nr KW

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza [zł]

Wysokość wadium [zł]

Minimalne postąpienie

 [zł]

Godz.

rozpoczęcia przetargu

1.

Rzepedź

181/2

0,0399

KS1S/00027559/8

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT).

4 000

 400

40

830

2.

Turzańsk

177/4

0,0873

KS1S/00027918/3

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

10 800

1 080

110

900

3.

Kulaszne

239/2

0,1154

KS1S/00072934/1

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT). Przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność dojścia i dojazdu pasem szerokości 5 m do punktu czerpania wody na rzecz służb przeciwpożarowych. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

7 500

750

80

930

4.

Wisłok Wielki

297/10,

298/2

0,1154

0,0305

KS1S/00050674/0

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

 49 000

4 900

490

1000

5.

Wisłok Wielki

376

0,6872

KS1S/00030494/8

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

21 000

2 100

210

1030

6.

Wisłok Wielki

469/4

0,0227

KS1S/00030494/8

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

4 300

430

50

1100

7.

Szczawne

24

0,0750

KS1S/00063888/7

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

 35 000

3 500

350

1130

8.

Szczawne

25

0,0126

KS1S/00063888/7

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

4 800

480

50

1200

9.

Radoszyce

44/10

0,4001

KS1S/00050676/4

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

65 600

6 560

660

1230

10.

Radoszyce

180/5

0,2352

KS1S/00050676/4

Nieruchomość niezabudowana (zwolniona z VAT)

 55 000

5 500

550

1300

 1. Przetargi na powyższe nieruchomości odbędą się w dniu 07 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Komańcza, Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna, nr 109 /.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku, gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.
 4. Wadium należy wpłacić na każdą nieruchomość oddzielnie na konto Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 prowadzone w BGK w Rzeszowie.
 5. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Urzędu najpóźniej do końca dnia 01.12.2022r.
 6. Wpłacone wadium przez nabywcę, którego cena została wybrana jako najkorzystniejsza, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie 3 dni od zakończenia, zamknięcia lub odwołania przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży wadium przepada.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zm.).
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości.
 11. Zbywane nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zbywane nieruchomości są bez obciążeń, praw, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
 12. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłat z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.
 13. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części z ważnych powodów.
 14. Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
 15. Dodatkowe informacje do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w godz. pracy oraz telefonicznie 13 467 70 35 w. 36.

Data wytworzenia: 2022-11-02
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-07 16:38:06
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin otwarcia: 2022-12-07 00:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 945