> Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele rolne na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele rolne na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza


Na  podstawie  art. 38  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o gospodarce  nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) , Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021r.  w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, Zarządzenia Nr 87/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na cele rolne na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza 

Lp.

Położenie

Nr ewid. nieruchomości

Pow. [ha] Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za rok [zł] oraz kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto  

Wysokość wadium [zł]

Minimalne postąpienie czynszu [zł/rok]

Godz. rozpoczęcia przetargu

1.

Wola Michowa

59/13

0,3900 ha -  do dzierżawy przeznacza się część działki o pow. 0,2500 ha o użytku PsV (poza terenem placu zabaw)

KS1S/00036211/3

160,00 zł + 0,02 zł / m2 nadwyżki ponad 1000 m2 brutto co stanowi łącznie  190,00 zł / rok

19,00

2,00

830

2.

Rzepedź

169/13

0,0406 ha - Nieruchomość stanowiąca użytek rolny PsIV

KS1S/00041160/8

100,00 zł + 0,10 zł /m2 nadwyżki ponad 400 m2 brutto co stanowi łącznie 100,60 zł / rok  

11,00

2,00

900

 1. Przetargi na powyższe nieruchomości odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna nr 109/.
 2. Dla nieruchomości objętych przetargiem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz brak zaległości z tytułu wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Komańcza, w szczególności zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 4. Wadium należy wpłacić na każdy przetarg oddzielnie na rachunek bankowy Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 prowadzony w  BGK Oddział w Rzeszowie.
 5. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Gminy Komańcza najpóźniej do końca dnia 23 sierpnia 2022r.
 6. O wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu, z  tym  że  postąpienie  nie  może  być niższe niż wskazane w ogłoszeniu.
 7. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  czynszu  za dzierżawę, natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się wadium po zamknięciu  przetargu  nie  później  niż  przed  upływem  3 dni roboczych od  dnia  zamknięcia  przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada, a uczestnik nie zostanie dopuszczony do ponownego przetargu na dzierżawę tych samych nieruchomości. Wówczas komisja przetargowa może zawiadomić oferenta, który wylicytował kolejny najwyższy czynsz, o możliwości podpisania z nim umowy dzierżawy.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 9. Dzierżawa rolna zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Stawki czynszu nie obejmują opłat za usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości; za wymienione dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach ogólnych.
 10. W terminie  do 14 dni  od  dnia  rozstrzygnięcia  przetargu  zostanie  zawarta  umowa dzierżawy. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego dzierżawcy. Dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego nie będzie mógł dzierżawionego terenu poddzierżawić ani przekazywać do bezpłatnego używania osobom trzecim. Czynsz za dzierżawę  płatny będzie rocznie w terminie do 30 czerwca lub do 30 czerwca i 20 grudnia każdego roku.
 11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  o  oddaniu  w  dzierżawę  ww. nieruchomości, projekt umowy dzierżawy oraz regulamin można  uzyskać w Urzędzie Gminy Komańcza, pok. 205, tel. 13- 467-70-35, w. 36, na stronie  internetowej Urzędu  www.komancza.pl  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2022-08-02
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-08-02 23:03:36
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Przetarg nieograniczony
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 657