> Przetarg - Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

Przetarg - Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

 

 1. Opis przedmiotu przetargu: „Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania (na koszt i ryzyko Oferenta) w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 408/8 ,245 i 413 oddział 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i 2j, 2k, 2l”, stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

 

 1. Szacunkowy rodzaj i ilość sortymentu
 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2c

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

351

2.

Buk

35

3.

Olsza szara

17

 

Razem

403

 

 • Miejscowość Turzańsk - działka nr ew. 409/4 – oddział 2d

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

9

 

Razem

9

 

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 409/1 - oddział 2f

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

90

2.

Świerk

17

3.

Jodła

20

 

Razem

127

 

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 409/5 i 408/8 - oddział 2g

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

57

2.

Buk

4

3.

Osika

16

4.

Brzoza

5

 

Razem

82

 

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2h

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

63

2.

Jawor

16

3.

Buk

12

 

Razem

91

 

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2i

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

99

2.

Buk

38

3.

Brzoza

20

4.

Osika

17

 

Razem

174

 

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2j

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

15

2.

Buk

274

3.

Osika

8

 

Razem

297

 

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 245 - oddział 2k

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Buk

50

2.

Jawor

6

 

Razem

56

 

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 413 - oddział 2l

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Grab

15

 

Razem

15

 

Łącznie do pozyskania: 1254 m3

 

Łącza minimalna cena brutto za masę 1254 m3 – 115 020 zł brutto (słownie: sto piętnaście tysięcy dwadzieścia złotych)

Biorący udział w przetargu mają możliwość oględzin drzewostanu będącego przedmiotem sprzedaży. Po zakończonym przetargu reklamacje odnośnie pozyskanej masy drewna oraz poszczególnych sortymentów drzewnych nie będą uwzględniane.

 1. Oferent obowiązany jest dołączyć do oferty:
 • mapę (ewidencyjną w skali 1:1000 lub wydruk z portalu www.geoportal.gov.pl) zawierającą szkic sytuacyjny trasy dojazdu obejmującego połączenie działek objętych przedmiotem ogłoszenia z drogą powiatową lub wojewódzką, z oznaczeniem nieruchomości, przez które połączenie ma przebiegać;
 • pisemne oświadczenie właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które połącznie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ogłoszenia, ma przebiegać (za wyjątkiem dróg, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376), o wyrażeniu zgody na korzystanie z nieruchomości w celu pozyskania i transportu drewna będącego przedmiotem ogłoszenia, bądź kopię dokumentu potwierdzającą prawo dysponowania tymi nieruchomościami.
 1. Oferent obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie zawierające wskazanie miejsca składowania drewna pozyskanego w ramach realizacji przedmiotu ogłoszenia przed transportem drogą publiczną oraz dołączyć pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na składowanie bądź kopię dokumentu potwierdzającą prawo dysponowania nieruchomością w celu składowania.
 2. W przypadku gdy trasa dojazdu, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 ogłoszenia przebiega przez drogę powiatową o nr DP2259R celem skomunikowania z droga wojewódzką o nr 892. Oferent obowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzgodnienie z zarządcą drogi (Powiatem Sanockim) warunków przejazdu przez most na rzece Osława znajdujący się w ciągu drogi powiatowej nr DP2259R w miejscowości Turzańsk (dalej most), obejmujące co najmniej:
 • określenie maksymalnego tonażu pojazdów używanych do transportu drewna w ramach korzystania z mostu w celu realizacji przedmiotu przetargu;
 • wyszczególnienie rodzaju pojazdów, którymi oferent będzie realizował transport drewna w ramach korzystania z mostu;
 • oświadczenie o odpowiedzialności oferenta za szkodę spowodowaną niezgodnym z treścią uzgodnienia sposobem korzystania z mostu.
 1. Ogłaszający wyłącza możliwość przebiegu trasy, o której mowa w ust. 3 pkt 1 ogłoszenia, przez część nieruchomości. Oferent może zapoznać się z obszarem wyłączonym z możliwości wykonywania przejazdu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ogłoszenia osobiście (przypadku osób prawnych lub podmiotów, którym ustawa przyznaje zdolność prawną przez przedstawiciela) w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy urzędu.
 2. Oferent obowiązany jest potwierdzić oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym, że znana jest mu lokalizacja przedmiotu przetargu określonego w ust. 1 ogłoszenia oraz lokalizacja obszaru, o którym mowa w ust. 6 ogłoszenia przed przystąpieniem do składania ofert.
 3. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt:
 • Pozyska drewno w wyniku wycinki i dokona jego wywozu poza obręb działki,
 • Uporządkuje teren po wycince i zrywce,
 • Uzgodni miejsca magazynowania drewna.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 408/8 ,245, 413 i 135/2 oddział 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i 2j, 2k, 2l”, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.”. Nie otwierać przed dniem 23 grudniem 2021r. do godziny 11.15” w Sekretariacie Urzędu Gminy Komańcza w terminie do dnia 23 grudnia 2021r. do godziny 11.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2021r. o godzinie 11.30 w Sali Nr 2 Urzędu Gminy Komańcza.
 3. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną mailową lub faksem.
 4. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy
  w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 5. Sprawdzenie kompletności i ocena ofert odbywają się bez udziału oferentów i stanowią część niejawną przetargu.
 6. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.
 7. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.
 8. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z niniejszego regulaminu.
 9. Termin usunięcia drzew – do dnia 15.12.2022r.
 10. Ogłaszający odrzuca oferty nieważne i złożone po terminie. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.
 11. Kupujący zobowiązuje się:
 • przed przystąpieniem do usuwania drzew podpisać umowę i udokumentować wpłatę należności za zakupione drzewa,
 • uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu nieruchomości do prowadzonych prac
  w zakresie usuwania drzew, w terminie uwzględnionym przez obie strony.
 • przestrzegać zasady BHP przy pozyskiwaniu drewna.
 1. Wszelkich wyjaśnień udziela Kamila Sobolak tel. 1346 77 035 w. 40 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 2. Każdy z oferentów jest związany postanowieniami ogłoszenia.

Data wytworzenia: 2021-12-09
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-09 23:43:49
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-12-23 11:15:00
Termin otwarcia: 2021-12-23 11:30:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 618