> Uchwała nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 listopada 2021 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 202Ir. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 105/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Uchwały Nr XXXVI/287/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

  • w 2021 roku:
  1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 1 000,00 zl

w tym:

  • dochody bieżące: 1 000,00 zł
  1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 1 000,00 zl

w tym:

  • wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł

§2.

W uchwale Nr XXXV/282/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza § 3 otrzymuje brzmienie:

  • Zwiększa się upoważnienie Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 358 338,67 zł, w tym:
  • w 2022 r. zwiększa się o kwotę 358 338,67 zł.

§3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-11-10
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-11-17 08:24:20
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał