> Uchwała nr XXXV/283/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.

Uchwała nr XXXV/283/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 473/2 o pow. 0,0604 ha położonej w Radoszycach, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczystą nr KS1S/00056947/7, zabudowanej historycznym obeliskiem granicznym

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm./ oraz zgodnie z § 3 i § 4 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza, (Dz. Urz. Woj. Pod. 2017. 2751 ze zm.).

Rada Gminy Komańcza

uchwala, co następuje:

§1

  1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Komańcza od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 473/2 o pow. 0,0604 ha położonej w obrębie ew. Radoszyce, posiadającej księgę wieczystą nr KS1S/00056947/7, zabudowanej historycznym obeliskiem granicznym.
  2. Przyjęta działka stanowić będzie gminny zasób nieruchomości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-10-27
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-17 08:03:08
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał