> Uchwała nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.

Uchwała nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.


uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), , art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się uchwałę nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa- Cisna- Wołosate- granica państwa w m. Szczerbanówka” w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-10-27
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-11-17 07:59:18
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał