> Uchwała nr XXXV/278/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.

Uchwała nr XXXV/278/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.


w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 67 ust. 1 i art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. z 2015 r., poz. 2282) Rada Gminy Komańcza postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-10-27
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-17 07:38:20
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał