> Uchwała nr XXXV/277/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.

Uchwała nr XXXV/277/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 października 2021 r.


w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 12 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 72a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371)

Rada Gminy Komańcza postanawia, co następuje:

§1

Postanawia się utworzyć wraz z gminami: Ustrzyki Dolne, Lesko, Zagórz, Olszanica, Solina, Baligród, Cisna, Czarna, Lutowiska oraz Powiatem Bieszczadzkim i Powiatem Leskim, Bieszczadzki Związek Komunikacyjny.

§2

  1. Do zadań Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego należy organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatów i gmin będących jego.
  2. Zadania Związku, w tym jego organizację i funkcjonowanie, określi Statut Związku w brzmieniu przyjętym odrębną uchwałą Rady Gminy Komańcza.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-10-27
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-17 07:34:21
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał