> Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu.


 1. Opis przedmiotu przetargu: „Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania (na koszt i ryzyko Oferenta) w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 409/8, 408/8 ,245, 413 i 135/2 oddział 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i 2j, 2k, 2l, 2m”, stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.
 2. Szacunkowy rodzaj i ilość sortymentu
 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2c

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

351

2.

Buk

35

3.

Olsza szara

17

 

Razem

403

 • Miejscowość Turzańsk - działka nr ew. 409/4 – oddział 2d

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

9

 

Razem

9

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 409/1 - oddział 2f

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

90

2.

Świerk

17

3.

Jodła

20

 

Razem

127

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 409/5 i 408/8 - oddział 2g

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

57

2.

Buk

4

3.

Osika

16

4.

Brzoza

5

 

Razem

82

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2h

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

63

2.

Jawor

16

3.

Buk

12

 

Razem

91

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2i

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

99

2.

Buk

38

3.

Brzoza

20

4.

Osika

17

 

Razem

174

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 408/8 - oddział 2j

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Sosna

15

2.

Buk

274

3.

Osika

8

 

Razem

297

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 245 - oddział 2k

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Buk

50

2.

Jawor

6

 

Razem

56

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 413 - oddział 2l

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Grab

15

 

Razem

15

 • Miejscowość Turzańsk- działka nr ew. 135/2 - oddział 2m

Lp.

Gatunek drzew

Masa ogółem m3

1.

Buk

24

 

Razem

24

Łącznie do pozyskania: 1278 m3

Łącza minimalna cena brutto za masę 1278 m3 – 121 410 zł brutto ( słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych)

Biorący udział w przetargu mają możliwość oględzin drzewostanu będącego przedmiotem sprzedaży. Po zakończonym przetargu reklamacje odnośnie pozyskanej masy drewna oraz poszczególnych sortymentów drzewnych nie będą uwzględniane.

 1. Oferent obowiązany jest zapoznać się z lokalizacją przedmiotu przetargu określonego w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia przed przystąpieniem do składania ofert co obowiązany jest potwierdzić oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym.
 2. Oferent obowiązany jest dołączyć do oferty:
  • mapę (ewidencyjną w skali 1:1000 lub wydruk z portalu www.geoportal.gov.pl) zawierającą szkic sytuacyjny trasy dojazdu obejmującego połączenie działek objętych przedmiotem ogłoszenia z drogą publiczną, z oznaczeniem nieruchomości, przez które połączenie ma przebiegać;
  • pisemne oświadczenie właścicieli nieruchomości, przez które połącznie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 ogłoszenia, ma przebiegać, o wyrażeniu zgody na korzystanie z nieruchomości w celu pozyskania i transportu drewna będącego przedmiotem ogłoszenia, bądź kopię dokumentu potwierdzającą prawo dysponowania tymi nieruchomościami.
 3. Oferent obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie zawierające wskazanie miejsca składowania drewna pozyskanego w ramach realizacji przedmiotu ogłoszenia przed transportem drogą publiczną oraz dołączyć pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na składowanie bądź kopię dokumentu potwierdzającą prawo dysponowania nieruchomością w celu składowania.
 4. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt:
  • Pozyska drewno w wyniku wycinki i dokona jego wywozu poza obręb działki,
  • Uporządkuje teren po wycince i zrywce,
  • Uzgodni miejsca magazynowania drewna.
 5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Sprzedaż drewna na pniu do pozyskania w miejscowości Turzańsk na działkach leśnych nr ew. 409/1,409/4, 409/5, 409/8, 408/8 ,245, 413 i 135/2 oddział 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2i 2j, 2k, 2l, 2m”, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Komańcza zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu własności Gmina Komańcza na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.”. Nie otwierać przed dniem 5 listopada do godziny 11.15” w Sekretariacie Urzędu Gminy  Komańcza w terminie do dnia 5 listopada  2021r. do godziny 11.00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021r. o godzinie 11.30 w Sali Nr 2 Urzędu Gminy Komańcza.
 7. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną mailową lub faksem.
 8. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 9. Sprawdzenie kompletności i ocena ofert odbywają się bez udziału oferentów i stanowią część niejawną przetargu.
 10. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.
 11. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.
 12. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z niniejszego regulaminu.
 13. Termin usunięcia drzew – do dnia 15.12.2022r.
 14. Ogłaszający odrzuca oferty nieważne i złożone po terminie. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.
 15. Kupujący zobowiązuje się:
  • przed przystąpieniem do usuwania drzew podpisać umowę i udokumentować wpłatę należności za zakupione drzewa,
  • uczestniczyć w protokólarnym przekazaniu nieruchomości do prowadzonych prac
  • w zakresie usuwania drzew, w terminie uwzględnionym przez obie strony.
  • przestrzegać zasady BHP przy pozyskiwaniu drewna.
 16. Wszelkich wyjaśnień udziela Kamila Sobolak tel. 1346 77 035 w. 40 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 17. Każdy z oferentów jest związany postanowieniami ogłoszenia.

Data wytworzenia: 2021-10-22
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-22 23:22:58
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2021-11-05 11:00:00
Termin otwarcia: 2021-11-05 11:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link