> Zapytanie ofertowe - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044 do 1+102 oraz 1+255 – 1+322

Zapytanie ofertowe - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044 do 1+102 oraz 1+255 – 1+322


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia  roboty budowlane, pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044 do 1+102 oraz 1+255 – 1+322

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R w Nowym Łupkowie

Istotne warunki zamówienia:

W ramach zadania należy wykonać:

 • Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac – 1 szt.
 • Oznakowanie terenu robót - 1 szt.
 • Rozebranie krawężników 15x30 na posypce cementowej -120 m
 • Rozebranie ław pod krawężnikami z betonu - 4 m3
 • Rozebranie obrzeży 8x30 na podsypce piaskowej – 120 m
 • Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm – 192 m2
 • Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika - 175 m2
 • Wykonanie warstwy odsączającej w korycie grubości po zagęszczeniu 10 cm – 175,5 m2
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego –warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 25 cm – 181.5 m2
 • Wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem – 7,6 m3
 • Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo piaskowej o wymiarach 15x30 cm -117 m
 • Ława pod obrzeża betonowe z oporem - 3,69m3
 • Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 123 m
 • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 3 cm -  97,5 m2
 • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 3 cm (kostka z odzysku) – 72 m2
 • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltową – 1,5 t
 • Humusowanie skarp warstwa humusu 5 cm z obsianiem uniwersalną mieszanką traw – 120m2
 • Wykonanie przepustu -  3m

Zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysem

 

 1. Termin wykonania zamówienia do 15.12.2021r

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 17.11.2021 roku do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Bogdan Wiktor tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: bwiktor@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent składa ofertę na każde zadanie osobno

 1. zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (załącznik nr 2) , oraz Wykaz Sprzętu
 2. Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 4. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
  Oferta na – Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044do 1+102 oraz 1+255 – 1+322  oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 17.11.2021 roku   9:00
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 6. Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Waga w %

 

Cena

100

 

Razem

100

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

(Opis kryterium i wzór jego oceny w zakresie przyznania punktacji)

 Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

 

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2021 roku o godz. 9:10 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

 1. Dodatkowe informacje
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 2. Dokumentację projektową
 3. Przedmiar
 4. Wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania

Data wytworzenia: 2021-11-09
Sporządzone przez: Bogdan Wiktor (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-11 01:51:38
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 2021-11-17 00:00:00
Termin otwarcia: 2021-11-17 00:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał