> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 listopada 2021 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 04 listopada 2021 roku


Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), dalej „ustawa ooś” oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735) w związku z wnioskiem Inwestora: Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35 – 105 Rzeszów, z dnia 15.10.2021 r., działającego przez Pełnomocnika Pana Pawła Kędrę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowościach: Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka w km od ok. 47+700 do ok. 55+460 oraz w km od ok. 56+660 do ok. 58+756 na działkach ewidencyjnych nr: 316, 382/5, 318, 320/2, 412, 303/1, 285/1, 287/1, 276, 275/1 obręb ewid. Smolnik; 5/1, 200, 11/1, 64, 74/1, 70, 65/2 obręb ewid. Wola Michowa; 31/3, 88, 23/1, 106 obręb ewid. Maniów; 31, 32 obręb ewid. Szczerbanówka, Gmina Komańcza”.

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

ZAWIADAMIA STRONY POSTEPOWANIA

  1. W dniu 04.11.2021 r. Wszczęte zostało postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowościach: Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka w km od ok. 47+700 do ok. 55+460 oraz w km od ok. 56+660 do ok. 58+756 na działkach ewidencyjnych nr: 316, 382/5, 318, 320/2, 412, 303/1, 285/1, 287/1, 276, 275/1 obręb ewid. Smolnik; 5/1, 200, 11/1, 64, 74/1, 70, 65/2 obręb ewid. Wola Michowa; 31/3, 88, 23/1, 106 obręb ewid. Maniów; 31, 32 obręb ewid. Szczerbanówka, Gmina Komańcza”.
  2. W dniu 04.11.2021 r. stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwrócono się z pismami znak Gn.6220.14.2021 z dnia 04.11.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, 38 – 543 Komańcza 166, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do środy, 07.00 – 17.00 w czwartki, od 07 – 13.00 w piątki.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 08 listopada 2021 r.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpis innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelnienie elektroniczne są sporządzone w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2021 r. poz. 670). Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postepowanie i wyjaśnienia na piśmie.


Data wytworzenia: 2021-11-04
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-05 11:17:06
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał