> Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 5


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2021 nr 2021/BZP 00009449/05/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 26.07.2021 nr 2021/BZP 00009449/04/P)

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Komańcza

Krajowy numer identyfikacyjny:  6871785088

Adres: Komańcza 166

Miejscowość: Komańcza

Kod pocztowy: 38-543

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.komancza.pl

Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 134677035

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

 

 Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

1 . R O B O T Y B U D O W L A N E

1.1.1

Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

94 831,21 PLN

II kwartał

 

 

1.1.2

Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

503 304,43 PLN

II kwartał

 

 

1.1.3

Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

1 260 813,01 PLN

III kwartał

 

 

1.1.4

Remont dróg osiedlowych w m. Szczawne i Wysoczany po byłym PGR Szczawne, w m. Nowy Łupków i Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie oraz w m. Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

1 269 229,02 PLN

IX - X 2021

Informacje dodatkowe: zamówienie będzie udzielane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

dodana pozycja

3 . U S Ł U G I

1.3.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańczaa

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

534 118,20 PLN

IV kwartał

 

 

1.3.2

"Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022"

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

256 018,00 PLN

III kwartał

 

 

 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

 


Data wytworzenia: 2021-09-14
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-28 14:15:50
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link