> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 października 2021 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 października 2021 roku


Stosowanie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, z dnia 20.07. 2021 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”

WÓJT GMINY KOMAŃCZA

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

  1. W dniu 30 lipca 2021 r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, celem uzyskania opinii dotyczących ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  2. o wydaniu przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku opinii z dnia 10 sierpnia 2021 r.,znak: PSNZ.9020.4.24.2021, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  3. o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 26 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.19.27.2021.DG.5 oraz z dnia 08 października 2021 r., znak: WOOŚ.4220.19.27.2021.DG.7, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  4. o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie opinii z dnia 12 października 2021 r., znak: RZ.ZZŚ.1.435.139.2021.KŚ, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  5. w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą, m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, strona może się zapoznać w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Komańczy, adres: 38 – 543 Komańcza 166, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do środy, w czwartki od 07:30 do 16:30, w piątki od 07:30 do 12:30.

Strona w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego Obwieszczenia ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 16 listopada 2021 r.


Data wytworzenia: 2021-10-22
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-22 23:42:23
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał