> Zapytanie ofertowe - Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, wiejskich, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Komańcza w sezonie 2021/2022 r

Zapytanie ofertowe - Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, wiejskich, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Komańcza w sezonie 2021/2022 r


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia usługi

pod nazwą: Usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, wiejskich, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Komańcza w sezonie 2021/2022r

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wiejskich, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Komańcza w sezonie 2021/2022r,

 opisane w załączniku nr1, dla zadania:

 1. Zadanie III - drogi w miejscowości Komańcza I
 2. Zadanie IV – drogi w miejscowości Komańcza II

Istotne warunki zamówienia:

 1. Usługi zimowego utrzymania należy wykonać we wczesnych godzinach rannych jeżeli warstwa świeżo spadłego śniegu przekroczy 8cm. Drogi i chodniki muszą być odśnieżone i posypane w zakresie określonym w zestawieniu  do godz. 7.00 .
 2. Odśnieżanie nie powinno być wykonywane częściej niż 1 raz dziennie ,chyba że wystąpią intensywne opady lub zawieje i zamieć w ciągu dnia. Wówczas drugie odśnieżanie należy uzgodnić z sołtysem lub osobą odpowiedzialną za koordynację odśnieżania wskazaną w umowie na świadczenie usług.
 3. W przypadku wystąpienia gołoledzi (bez opadów śniegu) usługi zwalczania gołoledzi będą wykonywane wg stawek godzinowych po uzgodnieniu z sołtysem lub osobą odpowiedzialną za koordynację odśnieżania wskazaną w umowie na świadczenie usług.
 4. Materiał do posypywania dostarczy Zamawiający na plac wskazany przez wykonawcę usług. Wykonawca usług we własnym zakresie zabezpieczy dostarczony materiał przed warunkami atmosferycznymi.
 5. Wykonawca usług utrzymania zimowego dróg, usługi będzie wykonywał sprzętem dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych i sprawnym technicznie. Na sprzęcie będą zamontowane światła ostrzegawcze (kolor żółty) pulsujące, ostrzegające, że na drodze pracuje maszyna.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie wykonywania usługi. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim jak i za uszkodzenie mienia ruchomego i nieruchomego.
 7. Termin wykonania zamówienia do 15.04.2022r
 8. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 08.11.2021 roku do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 (Sekretariat)

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Bogdan Wiktor tel: 13 46 77 035 wew. 44 email: bwiktor@komancza.pl w godz. pomiędzy 7:00 – 15:00 (poniedziałek, wtorek, środa) 7:00-17:00 (czwartek), 7:00-13:00 (piątek).

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent składa ofertę na każde zadanie osobno

 1. zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty, (załącznik nr 2) , oraz Wykaz Sprzętu
 2. Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 4. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
  Oferta na – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg Powiatowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Gminę Komańcza w sezonie zimowym 2021/2022, zadanie nr ... oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 08.11.2021 roku 9:00
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 6. Oferta złożona po terminie zostanie odesłana Wykonawcy bez jej otwierania.
 7. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 1. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Waga w %

 

Cena

100

 

Razem

100

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

(Opis kryterium i wzór jego oceny w zakresie przyznania punktacji)

Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów 100) punkty będą liczone według wzoru:

C(1,2,3...)=Cn/Cb x 100

 gdzie:

C(1,2,3...) – liczba przyznanych punktów badanej oferty

Cn- cena brutto najniższej oferty w PLN

Cb- cena brutto badanej oferty w PLN

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. VAT, upusty, rabaty, dostawa materiałów i rozładunek, wszystkie utrudnienia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2021 roku o godz. 9:10 w budynku Urzędu Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166, w pokoju nr 4.

 1. Dodatkowe informacje
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 2. Zakres zimowego utrzymania – załącznik nr 2 do zapytania
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3 do zapytania

Data wytworzenia: 2021-10-21
Sporządzone przez: Bogdan Wiktor (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-22 23:33:28
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 2021-11-08 00:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał