> Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2021 r.

Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 września 2021 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021. poz.1372)) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305), w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr L/244/10 Rady Gminy Komańcza z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

§1

W Zarządzeniu nr 92/2021 Wójta Gminy Komańcza w § 3 litera d otrzymuje brzmienie:

  • wysokość minimalnego wynagrodzenia - 3.010,00 zł brutto.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Data wytworzenia: 2021-09-15
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-11-18 09:40:57
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał