> Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 września 2021 r.

Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 września 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.), w związku z art. 53 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r poz.2019 z póżn.zm)

zarządzam, co następuje

§1

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

  1. „Remont i przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Szczawne po byłym PGR w Szczawnem”
  2. „Remont dróg osiedlowych w miejscowości Wysoczany po byłym PGR w Szczawnem”
  3. „Remont drogi osiedlowej w miejscowości Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie”
  4. „Remont dróg osiedlowych w miejscowości Nowy Łupków po byłym PGR w Nowym Łupkowie”
  5. „Remont drogi osiedlowej w miejscowości Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie" 

§2

W skład Komisji Przetargowej powołuję:

  1. Pawła Rysz jako przewodniczącego
  2. Iwonę Miszczyszyn jako sekretarza
  3. Bogdana Wiktora jako członka komisji
  4. Tomasza Zielińskiego jako członka komisji

§3

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej zatwierdzony Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-09-08
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-21 08:12:11
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał