> Zarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 października 2021 r.

Zarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 października 2021 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.), na podstawie §7 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza oraz Uchwały Nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza na poszerzenie nieruchomości przyległej

§1

Lp.

Numer ewid. nieruch.

Pow. działki

Numer KW

Położenie

Opis nieruchomości, przeznaczenie

Cena nieruchomości (netto)

1.

66

0,0058 ha

KS1S/00063888/7

Szczawne

nieruchomość gruntowa (W-PsV), na poszerzenie działki nr 65/6 w Szczawnem

1 150,00 zł

2.

217

0,2129 ha

KS1S/00030494/8

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (dr), na poszerzenie działek nr 216, 218, 219 w Wisłoku Wielkim

6 500,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 01.12.2021r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


Data wytworzenia: 2021-10-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-20 14:53:24
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał