> Zarządzenie nr 102/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 października 2021r.

Zarządzenie nr 102/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 października 2021r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie §7 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

Wójt Gminy Komańcza zarządza co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

15/187

0,0048 ha

KS1S/00056611/3

Moszczaniec

nieruchomość gruntowa (PsV)

1 000,00 zł

2.

15/183

0,0048 ha

KS1S/00056611/3

Moszczaniec

nieruchomość gruntowa (PsV)

1 000,00 zł

3.

15/180

0,0048 ha

KS1S/00056611/3

Moszczaniec

nieruchomość gruntowa (PsV)

1 000,00 zł

4.

15/179

0,0048 ha

KS1S/00056611/3

Moszczaniec

nieruchomość gruntowa (PsV)

1 000,00 zł

5.

15/178

0,0048 ha

KS1S/00056611/3

Moszczaniec

nieruchomość gruntowa (PsV)

1 000,00 zł

6.

15/177

0,0048 ha

KS1S/00056611/3

Moszczaniec

nieruchomość gruntowa (PsV)

1 000,00 zł

7.

15/176

0,0048 ha

KS1S/00056611/3

Moszczaniec

nieruchomość gruntowa (PsV)

1 000,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Urzędu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 01.12.2021r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


Data wytworzenia: 2021-10-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-20 14:53:36
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał