> Zarządzenie nr 100/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 października 2021 r.

Zarządzenie nr 100/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 października 2021 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372), na podstawie Uchwały Nr XIII/101/20219 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 sierpnia 2019r., Uchwały Nr XII/115/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 października 2019r., Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2020r., Uchwały Nr XX/168/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2020r. oraz Uchwały Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer 

ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

10/30

0,0233 ha

KS1S/00052943/1

Kulaszne

nieruchomość o użytku B zabudowana murowanym budynkiem o pow. 35 m2

39 800,00 zł

2.

10/31

0,0457 ha

KS1S/00052943/1

Kulaszne

nieruchomość gruntowa (B)

47 400,00 zł

3.

181/2

0,0399 ha

KS1S/00027559/8

Rzepedź

nieruchomość gruntowa (PsV)

6 400,00 zł

4.

177/4

0,0873 ha

KS1S/00027918/3

Turzańsk

nieruchomość gruntowa (PsIV)

8 500,00 zł

5.

26

1,2193 ha

KS1S/00046247/7

Komańcza

nieruchomość gruntowa (PsVI)

220 000,00 zł

6.

191/2

0,0919 ha

KS1S/00050674/0

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (PsIV)

45 000,00 zł

7.

131/51

1,7441 ha

KS1S/00041160/8

Rzepedź

nieruchomość gruntowa (PsV, Lzr-PsV)

400 000,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Urzędu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 01.12.2021r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.


Data wytworzenia: 2021-10-19
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-20 14:53:48
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał