> Zarządzenie nr 98/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 października 2021r.

Zarządzenie nr 98/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 października 2021r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2020r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

przeznacza do zbycia w trybie bez przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Komańcza na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej

§1

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

303/5

0,0952 ha

KS1S/00050674/0

Wisłok Wielki

nieruchomość rolna w części zabudowania gospodarskie PsIV, Br-PsIV

2 300,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 25.11.2021r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Data wytworzenia: 2021-10-13
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-13 23:18:37
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link