> Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 października 2021 r.


w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Komańcza działki nr 243/10 w Wisłoku Wielkim stanowiącej własność osób fizycznych

Działając na podstawie na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) oraz §3, §4 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza

zarządzam, co następuje:

§1

Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Komańcza działkę nr 243/10 o pow. 0,1268 ha położoną w Wisłoku Wielkim, stanowiącą część gruntu zajętego pod drogę gminną w celu uregulowania stanu prawnego zgodnego ze stanem zaużytkowania. Działka nr 243/10 w Wisłoku Wielkim jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń wobec osób trzecich.

§2

Wartość gruntu zostanie ustalona w drodze negocjacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2021-10-13
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-13 23:13:25
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał