> Uchwała nr XXXIV/276/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/276/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie

Rada Gminy Komańcza,

uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Komańcza, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Traci moc Uchwała Nr IV/38/2003 Rady Gminy Komańcza w sprawie "Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków".

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2021-09-14
Sporządzone przez: Ryszard Słowik (GPGK)
Data udostępnienia: 2021-10-07 09:16:33
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link