> Uchwała nr XXXIV/275/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/275/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2021 r.


w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie przez Gminę Komańcza porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 8 ust. 2a, art. 10 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),

Rada Gminy Komańcza

uchwala, co następuje:

§1

Rada Gminy Komańcza wyraża zgodę na współdziałanie i zawarcie przez Gminę Komańcza porozumienia z Powiatem Leskim, Powiatem Sanockim, Gminą Sanok, Miastem i Gminą Zagórz, Miastem i Gminą Lesko, Gminą Bukowsko, Gminą Zarszyn, Gminą Besko, Gminą Tyrawa Wołoska, Gminą Miasta Sanoka w zakresie współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru ww. powiatów i gmin, będącego koncepcją zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, mającego na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

§2

Finansowanie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności zostanie określone porozumieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-09-14
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-10-07 09:11:01
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał